Zamów w ciągu 20h 22m 28s a wyślemy dziś
Koszyk (Pusty) 0

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sklep internetowy Jolash.pl działający pod adresem internetowym www.jolash.pl, zwany dalej Sklepem, stanowi teleinformatyczną platformę sprzedażową i prowadzony jest przez Joannę Siruga prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą JoLash Joanna Siruga z siedzibą w Nowej Soli (67-100) przy ul. Wrocławskiej 22 B wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem NIP: 9252001073 zwaną dalej: Sprzedawcą.
 2. Sprzedawca udostępnia następujący adres poczty elektronicznej i numer telefonu, przeznaczone do kontaktu z nim oraz do składania zamówień: info@jolash.pl, nr telefonu +48 884 024 104 (koszt połączenia według taryfy operatora).
 3. Dane teleadresowe, o jakich mowa w ustępach poprzedzających stanowią dane umożliwiające szybki i efektywny kontakt ze Sprzedawcą. 
 4. Adres pod jakim można składać reklamacje: ul. Wrocławska 22 B, 67-100 Nowa Sól.
 5. Regulamin określa prawa i obowiązki Klientów jak również prawa i obowiązki Sprzedawcy jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Sklep Internetowy.
 6. Regulamin jest dostępny w polskiej wersji językowej na stronie www.jolash.pl
 7. Klienci zobowiązani są do przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych.

    II. DEFINICJE

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają odpowiednio:

 1. Sklep - sklep internetowy działający pod adresem https://www.jolash.pl, prowadzący sprzedaż produktów na odległość.
 2. Sprzedawca, Właściciel – Joanna Siruga prowadząca działalność gospodarczą pod firmą JoLash Joanna Siruga z siedzibą w Nowej Soli (67-100) przy ul. Wrocławskiej 22 B, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem NIP: 9252001073,  nr tel. +48 884-844-125.
 3. Klient - każdy podmiot dokonujący zakupu w Sklepie Internetowym zgodnie z treścią Regulaminu, w tym Konsument, Przedsiębiorca oraz Przedsiębiorca na prawach konsumenta
 4. Użytkownik - każdy podmiot korzystający z Internetu, który wejdzie na stronę internetową Sklepu.
 5. Konto Klienta - pole zawierające dane na temat przeprowadzanych transakcji oraz instrument służący do realizacji składanych przez Klienta zamówień.
 6. Newsletter - usługa świadczona przez Sklep Internetowy na rzecz Użytkownika, którzy wyrazili zgodę na przesyłanie im Newslettera, polegająca na wysyłaniu do takich Użytkowników wszelkich informacji o działaniu Sklepu Internetowego, po dobrowolnym podaniu przez Użytkownika adresu e-mail, imienia i nazwiska.
 7. Konsument - osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej ze Sprzedawcą niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 8. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka nieposiadająca osobowości prawnej, dokonująca czynności prawnej we własnym imieniu w ramach działalności gospodarczej lub zawodowej.
 9. Przedsiębiorca na prawach konsumenta – osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 10. Dni robocze - dni tygodnia od poniedziałku do piątku, poza dniami ustawowo wolnymi od pracy.
 11. Regulamin - niniejszy dokument, określający warunki i zasady korzystania ze Sklepu Internetowego oraz nabywania w nim produktów.
 12. Rejestracja - dobrowolne podanie danych przez Klienta Sklepu polegające na wypełnieniu formularza dostępnego na łamach tego Sklepu.
 13. Polityka prywatności - zbiór zasad dotyczących ochrony danych osobowych stosowany przez Sprzedawcę.
 14. Towar, Produkt- produkt znajdujący się w asortymencie Sklepu Internetowego.

    III. WARUNKI TECHNICZNE

 1. W celu korzystania ze Sklepu, Klient powinien posiadać:
  a.   urządzenie przekazujące dane teleinformatyczne;
  b.   dostęp do sieci Internet;
   c.   adres poczty e-mail.
 2. Sklep zbiera informacje zawarte w plikach cookies, które są plikami tekstowymi. Pliki te nie zachowują żadnych danych personalnych, używane są w sposób anonimowy w celu ocenienia realnego zainteresowania serwisem na stronach Sklepu Internetowego. Pliki Cookies, służą do wymiany informacji pomiędzy Sklepem Internetowym, a Użytkownikiem, co w znacznym stopniu ułatwia dopasowanie oferty do oczekiwań i preferencji każdego Użytkownika. Klient decyduje o stosowaniu plików cookies. Przeglądarki internetowe często domyślnie mają ustawioną możliwość instalowania tych plików na urządzeniu końcowym Klienta, który w każdym czasie może dokonać zmiany ustawień.
 3. Sklep informuje, iż wyłączenie przez Klienta możliwości korzystania z plików Cookies może wpłynąć na funkcjonalności dostępne w Sklepie Internetowym.
 4. Szczegółowe informacje dotyczące plików Cookies zawarte są w Polityce Plików Cookies, udostępnionej pod adresem https://www.jolash.pl i stanowiącej integralną część Regulaminu.

 

  IV. REJESTRACJA I LOGOWANIE

 1. Klient może założyć indywidualne Konto Klienta w Sklepie. Założenie Konta Klienta nie jest jednak wymagane, aby dokonać zakupu w Sklepie. 
 2. Założenie Konta Klienta jest równoznaczne z zawarciem przez Klienta ze Sprzedawcą umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną na warunkach niniejszego Regulaminu. Założenie Konta Klienta jest nieodpłatne.
 3. Zakładając Konto Klienta, Klient wypełnia dedykowany do tego celu formularz podając: imię, nazwisko, adres e-mail oraz hasło stanowiące Dane Autoryzacyjne do weryfikacji Klienta na stronie internetowej Serwisu Internetowego Sklepu. Dane zamawiającego są zapamiętane na Koncie Klienta Sklepu. 
 4. Założenie Konta Klienta potwierdzane jest przez Sprzedawcę za pośrednictwem poczty e-mail. 
 5. Wypełniając formularz rejestracyjny Klient oświadcza, że podane w nim dane są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym, że nie naruszają praw osób trzecich, że zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się go przestrzegać; 
 6. W trakcie Rejestracji Klient może dobrowolnie wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola formularza rejestracyjnego. W takim przypadku Usługodawca wyraźnie informuje o celu zbierania danych osobowych Klienta, a także o znanych Usługodawcy lub przewidywanych odbiorcach tych danych.
 7. Wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych nie warunkuje możliwości zawarcia z Usługodawcą umowy o świadczenie drogą elektroniczną usługi Prowadzenie Konta Klienta. Zgoda może być w każdej chwili cofnięta, poprzez złożenie Usługodawcy stosownego oświadczenia Klienta na stronie internetowej po zalogowaniu się do Konta Klienta lub poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres info@jolash.pl. Klient przez akceptację Regulaminu oświadcza, że dobrowolnie przystąpił do korzystania z usług Sklepu Internetowego oraz potwierdza prawdziwość podanych danych.
 8. Klient jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo i właściwe używanie Danych Autoryzacyjnych, które powinien przechowywać w poufności. W razie zaistnienia okoliczności wskazujących na podejrzenie, iż Dane Autoryzacyjne Klienta znalazły się w posiadaniu osoby nieuprawnionej, Klient ma obowiązek niezwłocznego zawiadomienia o tym fakcie Sprzedawcę. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody związane z ujawnieniem przez Klienta Danych Autoryzacyjnych. 
 9. Klient po rejestracji może w dowolnym momencie zalogować się na Konto Klienta i dokonywać zmian podanych przez siebie danych. 
 10. W celu usunięcia Konta Klienta ze Sklepu należy wysłać wiadomość elektroniczną na adres info@jolash.pl z prośbą o usunięcie Konta Klienta wraz z podaniem adresu poczty elektronicznej, aktualnie zarejestrowanego w Sklepie.
 11. Klient nie może kopiować, modyfikować ani rozpowszechniać treści, zdjęć logotypów bez uprzedniej zgody osoby uprawnionej.
 12. W celu usunięcia Konta Klienta ze Sklepu należy wysłać wiadomość elektroniczną na adres info@jolash.pl z prośbą o usunięcie Konta Klienta wraz z podaniem adresu poczty elektronicznej, aktualnie zarejestrowanego w Sklepie.
 13. Na ten sam adres e-mail nie można założyć więcej niż jednego Konta Klienta w Sklepie.

V.    SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

 1. Sprzedawca za pośrednictwem Sklepu oferuje sprzedaż Produktów w sieci Internet.
 2. Stroną umów zawieranych ze Sprzedawcą, w związku ze sprzedażą realizowaną w Sklepie, może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna posiadająca częściową zdolność do czynności prawnych (osoba małoletnia, która ukończyła lat 13 lub osoba częściowo ubezwłasnowolniona) posiadająca zgodę przedstawiciela ustawowego, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną (zwana dalej: „Klientem”). Klientem jest zarówno Konsument, Przedsiębiorca jak i Przedsiębiorca na prawach konsumenta.
 3. Użytkownik ma możliwość dokonywania zamówień w Sklepie w trybie 24 godzin/7 dni w tygodniu/365 dni w roku z zastrzeżeniem pozostałych postanowień Regulaminu, w szczególności postanowień dotyczących przerw technicznych.
 4. Użytkownicy mają możliwość korzystania ze Sklepu, w tym zawierania Umów, po dokonaniu rejestracji w Sklepie. Istnieje również możliwość indywidualnego uzgodnienia właściwości towaru pomiędzy Nabywcą a Sprzedawcą, pod warunkiem że zmiany takie będą możliwe ze względu na właściwość danego towaru.
 5. Przed złożeniem zamówienia, Użytkownik umieszcza w wirtualnym koszyku wybrany przez siebie towar, który zamierza nabyć. Wirtualny koszyk jest narzędziem umożliwiającym Użytkownikowi agregację wybranych towarów przed ich zakupem, przeliczanie wartości towarów zgromadzonych w koszyku oraz przeliczanie kosztów dostawy. Podczas wyboru towarów Użytkownik może dowolnie zarządzać zawartością koszyka poprzez dodawanie do koszyka kolejnych towarów lub usuwanie ich z koszyka.
 6. Po ostatecznym wyborze towarów przeznaczonych do zakupu, Użytkownik zostaje skierowany do formularza internetowego służącego do składania zamówień w Sklepie. Formularz składania zamówienia może być złożony z formularzy składowych, służących do określenia:
  a.    adresu dostawy,
  b.    sposobu dostawy,
  c.    sposobu dokonania płatności za towar.
 7. Należy zwrócić szczególną uwagę podczas podawania danych do wysyłki oraz danych do faktury przez Kupującego gdyż dane te nie podlegają zmianie po dokonaniu zakupów.
 8. Sprzedawca przyjmuje zamówienia za pośrednictwem strony www.jolash.pl. Zamówienia składane są w Sklepie poprzez użycie przycisku opisanego „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”. Sprzedawca umożliwia również składanie zamówień mailowo i telefonicznie. 
 9. Po złożeniu zamówienia, Klient za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) zostaje powiadomiony o jego przyjęciu przez Sprzedawcę (chwila zawarcia umowy sprzedaży).
 10. Powiadomienie o jakim mowa w ust. 9 obejmuje informacje o Produkcie objętym zamówieniem, w tym w szczególności jego głównych cechach, jego cenie, wraz z wszelkimi podatkami, opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz o innych kosztach, jeżeli są związane z realizacją zamówienia, a także o sposobie i terminie zapłaty za Produkt objęty zamówieniem. Sprzedawca potwierdza w ten sposób zawarcie umowy, przesyłając jednocześnie treść Regulaminu i czyniąc tym samym zadość obowiązkowi dostarczenia Klientowi będącemu konsumentem informacji o jakich mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o prawach konsumenta.

VI SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT

 

 1. Wszystkie ceny Towarów w ofercie Sklepu wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT w odpowiedniej stawce. 
 2. Cena podana przy każdym Towarze jest wiążąca od chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena wiąże zarówno Klienta, jak i Sprzedawcę.
 3. Do każdego Zamówienia wystawiana jest faktura VAT lub paragon których dane podane przez Kupującego nie podlegają zmianie. 
 4. W przypadku wystawienia faktury VAT, Klient upoważnia Sprzedawcę do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy. 
 5. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary:
  a.    gotówką przy odbiorze (płatne Dostawcy) – w dniu doręczenia przesyłki
  b.    płatność drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu Przelewy24 - możliwa jest płatność kartą płatniczą lub przy pomocy bankowości on-line - w dniu złożenia Zamówienia. Płatności drogą elektroniczną obsługiwane są przez serwis Przlewy24 należący do Grupy DialCom24. Więcej na temat sposobu realizacji płatności przeczytać można na stronie internetowej http://www.przelewy24.pl/ (operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068)
  c.    poprzez konto PayPal
  e.    płatność przelewem bankowym
 6. W przypadku wyboru przez Klienta płatności Przelewy24, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
 7. W przypadku wyboru przez Klienta płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.
 8. W przypadku wyboru płatności przelewem bankowym, klient obowiązany jest opłacić zamówienia w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży. W przypadku braku dokonania wpłaty w tym terminie, JoLash odstępuje od realizacji umowy, a zamówienie klienta oznaczone zostaje jako anulowane. 
 9. Wszystkie ceny widniejące przy towarach są cenami aktualnie obowiązującymi. JoLash ze względu na stale rosnące ceny surowców zastrzega sobie prawo do aktualizacji cen bez wcześniejszego powiadomienia.

VII DOSTAWA

 1. Zamówione Towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem Dostawcy pod adres wskazany w formularzu zamówienia w pozycji "Dane do wysyłki". 
 2. Konieczne jest rozpakowanie paczki w obecności Dostawcy celem sprawdzenia stanu i ilości produktów znajdujących się w środku. Jeżeli Klient stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Towaru, Klient zobowiązany jest dokonać czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności Dostawcy. Stosownie do art. 74 ust. 3 Ustawy Prawo przewozowe (Dz. U. z 2012 r., poz. 1173) bezpośrednio po odbiorze przesyłki, w obecności dostawcy. Klient ma prawo żądać od Dostawcy spisania protokołu w razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki niedającego się z zewnątrz zauważyć przy odbiorze. Spisanie protokołu w obecności Dostawcy jest podstawą do wszczęcia postępowania reklamacyjnego w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości.
 3. Zapłata za Towar i formalności związane z rozliczeniem zakupów wysyłanych za pobraniem są dokonywane w miejscu odbioru zamówionego Towaru i prowadzi je pracownik Dostawcy. 
 4. Koszt dostarczenia zamówionego Towaru każdorazowo podawany jest podczas składania zamówienia przez Klienta na Stronie internetowej. 
 5. Termin dostawy zamówionych Towarów wynosi maksymalnie do 14 dni roboczych od daty złożenia zamówienia. Typowy czas dostawy to 1-3 dni roboczych. 
 6. Sprzedawca dołącza do dostawy fakturę VAT lub paragon obejmującą przedmiot Zamówienia jedynie w formie elektronicznej na adres e-mail podany w Zamówieniu. Faktura VAT jest również dostępna na koncie Klienta w sklepie internetowym. 
 7. W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego adresem, wskazanym w formularzu zamówienia w pozycji "Dane do wysyłki", Dostawca pozostawi awizo. Dostawca podejmie kolejną próbę dostarczenia przesyłki, po czym zostanie ona odesłana do Sprzedawcy. Nie zwalnia to Klienta z obowiązku zapłaty za zamówiony Towar, który może zostać odebrany przez Klienta w siedzibie Sprzedawcy albo ponownie przesłany do Klienta po zamówieniu przez Klienta ponownej przesyłki. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji kolejna dostawa możliwa będzie po dokonaniu przez Klienta dodatkowej opłaty z tytułu ponownej wysyłki towaru. O fakcie tym Klient zostanie niezwłocznie poinformowany.

VIII. Rezygnacja z zamówienia, odstąpienie od umowy

 1. Klient może zrezygnować z całości zamówienia, do momentu, gdy Towar nie został jeszcze wysłany, poprzez kontakt telefoniczny z obsługą sklepu JoLash, który jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 – 16:00 (nr telefonu 884 024 104 dla telefonów stacjonarnych i komórkowych – opłata według stawki operatora). 
 2. Konsumentowi oraz Przedsiębiorcy na prawach konsumenta przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, bez podania przyczyn, poprzez złożenie stosownego oświadczenia na piśmie lub w formie mailowej w ciągu 14 dni od dnia dostarczenia Towaru. 
 3. Postanowienia Regulaminu dotyczące Konsumentów w zakresie prawa do odstąpienia stosuje się odpowiednio do Przedsiębiorców na prawach konsumenta.
 4. W przypadku umowy, która obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia dostarczenia ostatniego Towaru, partii lub części. Towar musi być nierozpieczętowany i fabrycznie nowy.
 5. Oświadczenia o odstąpieniu od umowy w Sklepie Internetowym mogą być składane na piśmie na adres: JoLash ul.Wrocławska 22 B, 67-100 Nowa Sól lub za pomocą poczty elektronicznej  na adres e –mail: info@jolash.pl.
 6. Konsument może skorzystać z formularza "Wygodne Zwroty", w którym może zgłosić chęć ZWROTU towaru oraz wygenerować i opłacić etykietę do zwrotu produktów. Link do formularza znajduje się na stronie https://jolash.pl/pl/content/15-zwroty-i-reklamacje.
 7. Sprzedawca przesyła niezwłocznie za pomocą poczty elektronicznej potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego drogą elektroniczną.  
 8. Sprzedawca zwraca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, dokonane przez nabywcę na rzecz JoLash płatności. 
 9. Klient będący Konsumentem ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru, w tym również zwrot kosztów nieodebranej przesyłki. Należna kwota za wysyłkę oraz wysyłkę zwrotną wynosi 26 zł brutto. W przypadku przesyłki opłaconej przed wysłaniem, sprzedawca potrąci tą kwotę z otrzymanych od Klienta środków. Dla przesyłek pobraniowych, naliczona zostanie opłata, którą Klient zobowiązany jest uiścić w przeciągu 7 dni. W przypadku nie opłacenia kwoty wysyłki sprawa zostanie przekazana do działu windykacji długów. 
 10. Zwrot płatności następuje za pośrednictwem przelewu bankowego.
 11. Konsument ma obowiązek zwrócić towar JoLash niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.
 12. JoLash dokonuje zwrotu płatności po otrzymaniu od Konsumenta Towaru z powrotem.
 13. Towar należy przesłać na adres: JoLash, ul.Wrocławska 22 B, 67-100 Nowa Sól wraz z fakturą VAT lub innym dokumentem potwierdzającym nabycie Towaru w Sklepie Internetowym.
 14. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

IX. Reklamacje

 1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Towaru w zakresie określonym w art. 556 i następne ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (DZ. U. z 2014, poz. 121)
 2. Postanowienia Regulaminu dotyczące uprawnień z tytułu rękojmi i prawa do reklamacji przysługującym Konsumentom, stosuje się odpowiednio do Przedsiębiorców na prawach konsumenta.
 3. Nabywca może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zamówionych towarów.
 4. Nabywca może składać reklamację między innymi drogą poczty elektronicznej, poczty tradycyjnej lub za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej www.jolash.pl
 5. Nabywca może skorzystać z formularza "Wygodne Zwroty", w którym może zgłosić chęć REKLAMACJI towaru oraz wygenerować i opłacić etykietę do zwrotu produktów. Link do formularza znajduje się na stronie https://jolash.pl/pl/content/15-zwroty-i-reklamacje.
 6. Do reklamowanego towaru należy zawsze dołączyć dowód zakupu lub jego kopię, opis wady towaru, datę jej powstania oraz żądanie Nabywcy.
 7. O rozstrzygnięciu reklamacji Nabywca zostanie poinformowany w ciągu 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę zgłoszenia reklamacyjnego drogą poczty elektronicznej bądź poczty tradycyjnej. Brak odpowiedzi ze strony Sprzedawcy po upływie wskazanego w poprzednim zdaniu terminu skutkuje uznaniem reklamacji za uzasadnioną.
 8. Koszty związane z postępowaniem reklamacyjnym pokrywa Sprzedawca
 9. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedurze rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Konsumenci” (ścieżka: ”Instytucje Konsumenckie”/”Polubowne rozwiązywanie sporów konsumenckich” – aktualna na datę wejścia w życie Regulaminu). Konsument może również złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR (Online Dispute Resolution), dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

X. Postanowienia końcowe

 1. Klient ma prawo wglądu do własnych danych osobowych oraz ich poprawiania, a także żądania ich usunięcia z bazy danych Sprzedawcy.
 2. Klient składając zamówienie oświadcza, iż wszelkie informacje podane przez niego w zamówieniu są zgodne z rzeczywistym stanem faktycznym.
 3. Sprzedawca może przeprowadzać, zmieniać i odwoływać akcje promocyjne, co nie będzie miało żadnego wpływu na wcześniej złożone i/lub realizowane na rzecz Klientów zamówienia.
 4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego umieszczenia w sklepie internetowym pod adresem https://www.jolash.pl/regulamin.html i obowiązuje przez czas nieoznaczony oraz znajduje zastosowanie do umów zawartych po dniu 01.01.2021 roku. 
 5. Wszelkie skargi i problemy można zgłaszać do Sprzedawcy na adres: info@jolash.pl.
 6. Wszelkie spory, które ewentualnie zaistnieją pomiędzy Stronami na podstawie lub w związku z umową zawartą pomiędzy Stronami na podstawie Regulaminu, Strony zobowiązują się rozstrzygnąć polubownie. W przypadku braku porozumienia, spory pomiędzy Stronami będzie rozstrzygał wyłącznie właściwy sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Sprzedawcy (to postanowienie nie ma zastosowania do Klientów będących Konsumentami lub Przedsiębiorcami na prawach konsumenta w rozumieniu Kodeksu cywilnego).
 7. Każdy użytkownik Internetu ma prawo pobrać treść Regulaminu w formacie do wydruku ze strony internetowej https://www.jolashpl/regulamin.html i zapisać go na własnym nośniku.
 8. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych Klientów-osób fizycznych określone zostały w „Polityce prywatności”, stanowiącej integralną część Regulaminu.

REGULAMIN OBOWIĄZUJĄCY DO 31.12.2020 WŁĄCZNIE - PONIŻEJ:

Sklep Internetowy jolash.pl dba o prawa konsumenta. Konsument nie może zrzec się praw przyznanych mu w Ustawie o Prawach Konsumenta. Postanowienia umów mniej korzystne dla konsumenta niż postanowienia Ustawy o Prawach Konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta. Dlatego też postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa, a wszelkie ewentualne wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść konsumenta. W przypadku ewentualnej niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy i należy je stosować.

SPIS TREŚCI:

1. WARUNKI OGÓLNE

2. DEFINICJE

3. KONTO KLIENTA

4. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ – ZAWARCIE UMOWY

5. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT

6. DOSTAWA

7. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

8. ZMIANA, REZYGNACJA Z ZAMÓWIENIA I ODSTĄPIENIE OD UMOWY

9. DANE OSOBOWE W SKLEPIE INTERNETOWYM

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

I.WARUNKI OGÓLNE

1. W sklepie internetowym będącym własnością firmy JoLash (dalej Firma, Sklep, E-sklep), znajdującym się na stronie internetowej pod adresem www.jolash.pl (zwany dalej e-sklepem lub sklepem internetowym)  można dokonywać zakupów za pośrednictwem Internetu.

2. Ceny wszystkich towarów znajdujących się w sklepie internetowym podawane są w polskich złotych (PLN) i są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

3. Cena widoczna przy produkcie w chwili złożenia przez Klienta zamówienia jest ceną wiążącą.

4. Prezentowane ceny produktów w sklepie są wyłącznie zaproszeniem do składania ofert w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego i nie stanowią oferty w myśl art. 66 ust. 1 kodeksu cywilnego.

5. Właścicielem sklepu internetowego jest JoLash (Firma, Sklep) wpisana do ewidencji działalności gospodarczej JoLash, Wrocławska 22 B, 67-100 Nowa Sól, NIP: 9252001073, REGON: 520777217, e mail: info@jolash.pl 

6. Produkty sprzedawane w sklepie JoLash są wyłącznie do zastosowania profesjonalnego i niezbędnym jest posiadanie odpowiednich kwalifikacji do ich stosowania.

7. Znak towarowy JoLash jest  zastrzeżony.

II. DEFINICJE

1. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy oraz świąt.

2. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta Klienta.

3. Nabywca – Użytkownik, który w ramach Sklepu zawarł Umowę sprzedaży.

4. KONTO – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym.

5. PRODUKT – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

6. Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu internetowego, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

7. SKLEP INTERNETOWY - sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym: www.jolash.pl

8. SPRZEDAWCA; USŁUGODAWCA – firma JoLash wpisana do ewidencji działalności gospodarczej JoLash, Wrocławska 22 B, 67-100 Nowa Sól , NIP: 9252001073, REGON: 520777217

9. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

10. KLIENT – osoba fizyczna bądź firma posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna; albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - korzystająca lub zamierzająca dokonać zamówienia.

11. ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

III. KONTO KLIENTA

 

1. Klient może założyć indywidualne Konto Klienta w Sklepie. Założenie Konta Klienta nie jest jednak wymagane, aby dokonać zakupu w Sklepie. 

2. Założenie Konta Klienta jest równoznaczne z zawarciem przez Klienta ze Sprzedawcą umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną na warunkach niniejszego Regulaminu. 

3. Zakładając Konto Klienta, Klient wypełnia dedykowany do tego celu formularz podając: dane osobowe takie jak: imię, nazwisko, adres, telefon kontaktowy a także adres e-mail oraz hasło stanowiące Dane Autoryzacyjne do weryfikacji Klienta na stronie internetowej Serwisu Internetowego Sklepu. Dane zamawiającego są zapamiętane na Koncie Klienta Sklepu. 

4. Po wpisaniu danych rejestracyjnych Klient zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem, którego akceptacja jest warunkiem złożenia Zamówienia. 

5. Założenie Konta Klienta potwierdzane jest przez Sprzedawcę za pośrednictwem poczty e-mail. 

6. Wypełniając formularz rejestracyjny Klient oświadcza, że podane w nim dane są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym, że nie naruszają praw osób trzecich, że zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się go przestrzegać, jak również wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie ujętym w niniejszym Regulaminie. 

7. Wypełniając formularz rejestracyjny, Klient wyraża zgodę na otrzymywanie pocztą elektroniczną na podane w czasie Rejestracji konto pocztowe informacji i potwierdzeń związanych z Zamówieniami składanymi w Sklepie (bez informacji handlowych niezwiązanych z przedmiotem zawartej Umowy sprzedaży, chyba że wyraził na to zgodę). 

8. Klient jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo i właściwe używanie Danych Autoryzacyjnych, które powinien przechowywać w poufności. W razie zaistnienia okoliczności wskazujących na podejrzenie, iż Dane Autoryzacyjne Klienta znalazły się w posiadaniu osoby nieuprawnionej, Klient ma obowiązek niezwłocznego zawiadomienia o tym fakcie Sprzedawcę. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody związane z ujawnieniem przez Klienta Danych Autoryzacyjnych. 

9. Klient po rejestracji może w dowolnym momencie zalogować się na Konto Klienta i dokonywać zmian podanych przez siebie danych. 

10. W celu usunięcia Konta Klienta ze Sklepu należy wysłać wiadomość elektroniczną na adres info@jolash.pl z prośbą o usunięcie Konta Klienta wraz z podaniem adresu poczty elektronicznej, aktualnie zarejestrowanego w Sklepie.

11. Na ten sam adres e-mail nie można założyć więcej niż jednego Konta Klienta w Sklepie

IV SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ – ZAWARCIE UMOWY

1. Użytkownik ma możliwość dokonywania zamówień w Sklepie w trybie 24 godzin/7 dni w tygodniu/365 dni w roku z zastrzeżeniem pozostałych postanowień Regulaminu, w szczególności postanowień dotyczących przerw technicznych.

2. Użytkownicy mają możliwość korzystania ze Sklepu, w tym zawierania Umów, po  dokonaniu rejestracji w Sklepie. Istnieje również możliwość indywidualnego uzgodnienia właściwości towaru pomiędzy Nabywcą a Sprzedawcą, pod warunkiem że zmiany takie będą możliwe ze względu na właściwość danego towaru.

3. Przed złożeniem zamówienia, Użytkownik umieszcza w wirtualnym koszyku wybrany przez siebie towar, który zamierza nabyć. Wirtualny koszyk jest narzędziem umożliwiającym Użytkownikowi agregację wybranych towarów przed ich zakupem, przeliczanie wartości towarów zgromadzonych w koszyku oraz przeliczanie kosztów dostawy. Podczas wyboru towarów Użytkownik może dowolnie zarządzać zawartością koszyka poprzez dodawanie do koszyka kolejnych towarów lub usuwanie ich z koszyka.

4. Po ostatecznym wyborze towarów przeznaczonych do zakupu, Użytkownik zostaje skierowany do formularza internetowego służącego do składania zamówień w Sklepie. Formularz składania zamówienia może być złożony z formularzy składowych, służących do określenia:

a.    adresu dostawy,

b.    sposobu dostawy,

c.    sposobu dokonania płatności za towar.

5. Złożenie zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu kodeksu cywilnego, złożoną przez Użytkownika Sprzedawcy. Po otrzymaniu zamówienia Sprzedawca weryfikuje czy zamówienie zostało złożone prawidłowo (zgodnie z postanowieniami Regulaminu). W przypadku stwierdzenia przez Sprzedawcę, że zamówienie zostało złożone nieprawidłowo, Sprzedawca poinformuje o tym Użytkownika.

6. Należy zwrócić szczególną uwagę podczas podawania danych do wysyłki oraz danych do faktury przez Kupującego gdyż dane te nie podlegają zmianie po dokonaniu zakupów.

7. Po złożeniu prawidłowego zamówienia, Sprzedawca przesyła niezwłocznie (nie późnej niż w ciągu 3 dni roboczych) Użytkownikowi informację o przyjęciu zamówienia (przyjęcie oferty) na adres poczty elektronicznej (e-mail) podany przy składaniu zamówienia. Umowa zostaje zawarta z chwilą przesłania Użytkownikowi przez Sprzedawcę informacji o przyjęciu zamówienia.

V SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT

 

1. Wszystkie ceny Towarów w ofercie Sklepu wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT w odpowiedniej stawce. 

2. Cena podana przy każdym Towarze jest wiążąca od chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena wiąże zarówno Klienta, jak i Sprzedawcę.

3. Do każdego Zamówienia wystawiana jest faktura VAT lub paragon których dane podane przez Kupującego nie podlegają zmianie. 

4. W przypadku wystawienia faktury VAT, Klient upoważnia Sprzedawcę do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy. 

5. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary:

a.    gotówką przy odbiorze (płatne Dostawcy) – w dniu doręczenia przesyłki

b.    płatność drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu Przelewy24 - możliwa jest płatność kartą płatniczą lub przy pomocy bankowości on-line - w dniu złożenia Zamówienia. Płatności drogą elektroniczną obsługiwane są przez serwis Przlewy24 należący do Grupy DialCom24. Więcej na temat sposobu realizacji płatności przeczytać można na stronie internetowej http://www.przelewy24.pl/ (operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068)

c.    poprzez konto Paypal

6. W przypadku wyboru przez Klienta płatności Przelewy24, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

7. W przypadku wyboru przez Klienta płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.

VI DOSTAWA

1. Zamówione Towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem Dostawcy pod adres wskazany w formularzu zamówienia w pozycji "Dane do wysyłki". 

2. Konieczne jest rozpakowanie paczki w obecności dostawcy celem sprawdzenia stanu i ilości produktów znajdujących się w środku. Jeżeli Klient stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Towaru, Klient zobowiązany jest dokonać czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności Dostawcy. Stosownie do art. 74 ust. 3 Ustawy Prawo przewozowe (Dz. U. z 2012 r., poz. 1173) bezpośrednio po odbiorze przesyłki, w obecności dostawcy. Klient ma prawo żądać od Dostawcy spisania protokołu w razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki niedającego się z zewnątrz zauważyć przy odbiorze. Spisanie protokołu w obecności Dostawcy jest podstawą do wszczęcia postępowania reklamacyjnego w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości.

3. Zapłata za Towar i formalności związane z rozliczeniem zakupów wysyłanych za  pobraniem są dokonywane w miejscu odbioru zamówionego Towaru i prowadzi je pracownik Dostawcy. 

4. Koszt dostarczenia zamówionego Towaru każdorazowo podawany jest podczas składania

Zamówienia przez Klienta na Stronie internetowej. 

5. Termin dostawy zamówionych Towarów wynosi maksymalnie do 14 dni roboczych od daty złożenia

Zamówienia. Typowy czas dostawy to 1-3 dni roboczych. 

6. Sprzedawca dołącza do ostawy fakturę VAT lub paragon obejmującą przedmiot Zamówienia jedynie w formie internetowej na adres e mail. Faktura VAT jest również dostępna na koncie Klienta w sklepie internetowym. 

7. W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego adresem, wskazanym w formularzu zamówienia w pozycji "Dane do wysyłki", Dostawca pozostawi awizo. Dostawca podejmie kolejną próbę dostarczenia przesyłki, po czym zostanie ona odesłana do Sprzedawcy. Nie zwalnia to Klienta z obowiązku zapłaty za zamówiony Towar, który może zostać odebrany przez Klienta w siedzibie Sprzedawcy albo ponownie przesłany do Klienta po zamówieniu przez Klienta ponownej przesyłki. W związku z sytuacją opisaną w poprzednim zdaniu możliwa będzie koniecznością dokonania dodatkowej opłaty z tytułu ponownej wysyłki towaru do Klienta. O fakcie tym Klient zostanie niezwłocznie poinformowany.

VII.    POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Nabywca może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zamówionych towarów.

2. Nabywca może składać reklamację między innymi drogą poczty elektronicznej, poczty tradycyjnej lub za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej www.jolash.pl

3. Do reklamowanego towaru należy zawsze dołączyć dowód zakupu lub jego kopię, opis wady towaru, datę jej powstania oraz żądanie Nabywcy.

4. O rozstrzygnięciu reklamacji Nabywca zostanie poinformowany w ciągu 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę zgłoszenia reklamacyjnego drogą poczty elektronicznej bądź poczty tradycyjnej. Brak odpowiedzi ze strony Sprzedawcy po upływie wskazanego w poprzednim zdaniu terminu skutkuje uznaniem reklamacji za uzasadnioną.

5. Koszty związane z postępowaniem reklamacyjnym pokrywa Sprzedawca

VIII ZMIANA, REZYGNACJA Z ZAMÓWIENIA I ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Klient może zrezygnować z całości zamówienia, do momentu, gdy Towar nie został jeszcze wysłany poprzez kontakt telefoniczny z obsługą sklepu JoLash, które jest czynne w godzinach od 9:00 – 16:00 (nr telefonu 884 024 104 dla telefonów stacjonarnych i komórkowych – opłata według stawki operatora). 

2. Klientowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, bez podania przyczyn, poprzez złożenie stosownego oświadczenia na piśmie lub w formie mailowej w ciągu 14 dni od dnia objęcia Towaru w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik. W przypadku umowy, która  obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od objęcia w posiadanie ostatniego Towaru, partii lub części. Towar musi być nierozpieczentowany i fabrycznie nowy.

3. Oświadczenia o odstąpieniu od umowy  w Sklepie Internetowym mogą być składane na piśmie (na adres: JoLash ul.Wrocławska 22 B, 67-100 Nowa Sól) lub za pomocą poczty elektronicznej  {adres e –mail: info@jolash.pl }.

4. Sprzedawca  przesyła niezwłocznie za pomocą poczty elektronicznej Klientowi potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego drogą elektroniczną.  

5. Sprzedawca zwraca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, dokonane przez Klienta na rzecz JoLash płatności, z wyłączeniem koszty dostarczenia Towaru do Klienta. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru. 

6. Zwrot płatności następuje przy użyciu przelewu bankowego.

7. Klient ma obowiązek zwrócić towar JoLash niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.

8. JoLash dokonuje zwrotu płatności po otrzymaniu od Klienta Towaru z powrotem.

9. Towar należy przesłać na adres: JoLash, ul.Wrocławska 22 B, 67-100 Nowa Sól wraz z fakturą VAT lub innym dokumentem potwierdzającym nabycie Towaru w Sklepie Internetowym.

IX. DANE OSOBOWE W SKLEPIE INTERNETOWYM

1. Administratorem danych osobowych Usługobiorców/Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest Sprzedawca.

2. Dane osobowe Usługobiorców/Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu Internetowego zbierane są - zgodnie z wolą Usługobiorcy/Klienta - w celu realizacji Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej.

3. Możliwi odbiorcy danych osobowych Klientów Sklepu Internetowego:

a.   W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu dostawy przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.

b.   W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie Internetowym.

c.   Usługobiorca/Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Żądanie w tym zakresie może zostać złożone na przykład:

d.   Pisemnie na adres:JoLash, Wrocławska 22 B, 67-100 Nowa Sól

e.   W formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@jolash.pl wiadomości wpisać EDYCJA DANYCH;

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy. Dane niezbędne do zawarcia Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej wskazane są także każdorazowo na stronie internetowej Sklepu Internetowego przed zawarciem danej umowy.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są w języku polskim.

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami - przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.


REGULAMIN NEWSLETTERA/LEAD MAGNET

I DEFINICJE

Na potrzeby niniejszego regulaminu przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 

1. Administrator – Joanna Siruga prowadząca działalność gospodarczą pod firmą JoLash Joanna Siruga z siedzibą w Nowej Soli (67-100) przy ul. Wrocławskiej 22 B, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem NIP: 9252001073, nr tel. +48 884-844-125.

 

2. Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która zawiera z Administratorem Umowę o dostarczenie Materiałów w zakresie niezwiązanym bezpośrednio ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową lub przedsiębiorca korzystający z ochrony konsumenckiej tj. osoba fizyczna dokonująca zakupu bezpośrednio związanego z jej działalnością gospodarczą, ale z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej (określonego w CEIDG).

 

3. Strona – serwis internetowy dostępny pod adresem: https://www.jolash.pl/

 

4. Materiały – treści cyfrowe opisane na Stronie przekazywane Użytkownikowi przez Administratora w zamian za zapis na Newsletter.

 

5. Newsletter – wiadomości e-mail związane z działalnością Administratora (zawierające np. informacje o produktach, usługach, promocjach) wysyłane Użytkownikowi przez Administratora na adres podany przez Użytkownika w Formularzu.

 

6. Formularz – interaktywny formularz dostępny na Stronie, w którym Użytkownik podaje Administratorowi swoje dane osobowe (adres e-mail i ewentualnie imię) w celu zapisu na Newsletter.

 

7. Umowa – umowa pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem zawarta na odległość za pośrednictwem Formularza dostępnego na Stronie.

 

8. Regulamin – niniejszy regulamin, którego akceptacja przez Użytkownika skutkuje zawarciem umowy z Administratorem.

 

II PROCEDURA ZAWARCIA UMOWY O DOSTARCZENIE TREŚCI CYFROWYCH

1. Za pośrednictwem Strony, Administrator umożliwia Użytkownikowi zawarcie umowy o dostarczenie treści cyfrowych w postaci Materiałów, za które to Materiały Użytkownik nie wnosi jakiejkolwiek opłaty pieniężnej, ale dostarcza Administratorowi swoje dane osobowe i wyraża zgodę na przesyłanie mu Newslettera.

 

2. Jeżeli Użytkownik nie chce wyrazić zgody na przesyłanie mu Newslettera, może dokonać zakupu Materiałów, płacąc za nie określoną przez Administratora cenę. Zakup w ten sposób wymaga indywidualnego kontaktu z Administratorem.

 

3. Zawarcie umowy w sposób, o którym mowa w § 2 ust. 1 Regulaminu, wymaga wypełnienia i przesłania Formularza, a następnie potwierdzenia zapisu na listę subskrybentów Newslettera poprzez kliknięcie w link potwierdzający wysłany na adres e-mail podany w Formularzu. Umowę uważa się za zawartą z chwilą wyświetlenia Użytkownikowi strony internetowej z potwierdzeniem subskrypcji Newslettera.

 

III WYMOGI TECHNICZNE NIEZBĘDNE DO KORZYSTANIA Z MATERIAŁÓW

1. Do korzystania z Materiałów konieczne jest spełnienie następujących warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Użytkownika:

 • dostęp do Internetu,
 • standardowy system operacyjny (np. Windows, MacOS, Android, iOS),
 • standardowa przeglądarka internetowa (np. Chrome, Safari, Firefox, Microsoft Edge, Opera)
 • standardowa przeglądarka plików .pdf (np. AdobeReader).

 

IV PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

1. Materiały udostępniane Użytkownikowi przez Administratora w wyniku zawarcia Umowy stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do których prawa autorskie przysługują Administratorowi.

 

2. Niniejszym, dalsze rozpowszechnianie Materiałów przez Użytkownika bez zgody Administratora stanowi naruszenie praw autorskich przysługujących Administratorowi do Materiałów i może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.

 

3. Użytkownik może korzystać z Materiałów na zasadzie dozwolonego użytku prywatnego. To oznacza, że Użytkownik może z nich korzystać tylko i wyłącznie na własne potrzeby. Wyklucza to wykorzystanie ww. treści przez Użytkownika w celu prowadzenia działalności gospodarczej lub zawodowej, a także rozpowszechnianie w inny sposób.

 

V ZASADY ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Użytkownik, który zawarł z Administratorem Umowę na odległość, ma prawo odstąpić od Umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy. Odstąpienie od umowy oznacza również rezygnację z otrzymywania Newslettera.

 

2. Aby odstąpić od Umowy, Użytkownik musi poinformować Administratora o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną.

 

3. Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy, wystarczy, aby Użytkownik wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Użytkownikowi prawa odstąpienia od Umowy przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.

 

4. Użytkownik w każdej chwili może również wypisać się z Newslettera niezależnie od odstąpienia od Umowy. Użytkownik może dokonać wypisu poprzez kliknięcie z link rezygnacyjny zamieszczony w każdej wiadomości e-mail wysłanej w ramach Newslettera lub informując bezpośrednio Administratora o chęci rezygnacji z otrzymywania Newslettera.

 

VI ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY I REKLAMACJE

1. Administrator ma obowiązek dostarczyć Użytkownikowi Materiały wolne od wad.

 

2. Jeżeli Użytkownik stwierdzi wadę lub niezgodność Materiałów z opisem, powinien poinformować o tym Administratora, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą/ niezgodnością lub składając oświadczenie stosownej treści.

 

3. Użytkownik może kontaktować się z Administratorem zarówno pocztą tradycyjną, jak również pocztą elektroniczną.

 

4. Administrator ustosunkuje się do składanej przez Użytkownika reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji za pomocą takiego środka komunikacji, przy wykorzystaniu którego reklamacja została złożona.

 

VII POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

1.  Administrator wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami o dostarczenie treści cyfrowych na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.

 

2.  Użytkownik ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Użytkownik ma możliwość:

 

1. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,

2. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Użytkownikiem a Administratorem,

3. skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.

3. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Użytkownik może szukać na stronie internetowej http://polubownie.uokik.gov.pl.

 

4. Użytkownik może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

 

VIII INFORMACJE NA TEMAT PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są w celu zawarcia i wykonania Umowy o dostarczenie treści cyfrowych w postaci Materiałów na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

 

2. Po dostarczeniu Materiałów, dane osobowe Użytkownika przechowywane są w bazie Administratora na potrzeby archiwalne, w celu ewentualnej obrony, ustalenia lub dochodzenia roszczeń związanych z umową, co stanowi prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Dane te zostaną usunięte po upływie terminu przedawnienia roszczeń związanych z umową.

 

3. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są również w celu obsługi Newslettera, tj. wysyłki wiadomości e-mail, analizy statystyk związanych z wysyłanymi wiadomościami, segmentacji bazy. Na podstawie segmentacji wykonywanej przez Administratora, Użytkownik może trafiać do różnych grup odbiorców Newslettera, które mają wpływ na zakres i zawartość treści wysyłanych w ramach Newslettera. Użytkownik zawsze może zwrócić się do Administratora o informację w zakresie przynależności do poszczególnych grup oraz oczekiwaną przez siebie modyfikację w zakresie tej przynależności.

 

4. Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane przez podmiot trzeci, z którym Administrator zawarł stosowną umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych.

 

5. Strona wykorzystuje pliki cookies. Więcej informacji zarówno na temat plików cookies jak i przetwarzania danych osobowych znajdziesz w Polityce prywatności i plików cookies.

 

IX POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2023 r.